Pyramide van Lenioni: succesvolle teams
Pyramide van Lenicioni: falende teams
Gebaseerd op 5 dysfunctions of a team van Patrick Lencioni

Wat voor teamcoaching zoek je?

 • (Enkele) teamleden voelen zich niet veilig. Het voelt niet vertrouwd om vrij je mening te geven. Discussies hebben al snel een persoonlijk karakter, wat het nog meer onveilig maakt. Teamleden ontwijken elkaar. Of zoeken elkaar op om te roddelen over anderen in het team.
 • Het team is vooral bezig met de inhoud: de waan van de dag. Er wordt veel gecommuniceerd, o.a. e-mail. Er worden veel overlegd.  Deze overleggen zijn oppervlakkig. Echte discussies worden niet gevoerd. Tegenstellingen en wat er echt (onder water) speelt, komen niet aan de orde. Saaie overleggen, veel eenrichtingsverkeer zonder echt te luisteren. Teamleden kijken meer op hun laptop dan dat ze met elkaar in discussie gaan.
 • Het team stelt besluiten uit, omdat het niet lukt om tot gezamenlijke besluiten te komen. En wanneer ze wel besluiten zijn genomen, dan komen ze deze niet na. “Afspraak = afspraak” geldt hier nog niet.  De teamleden spreken elkaar hier ook niet op aan. Er is geen feedback-cultuur waarmee het team zichzelf motiveert en stimuleert om de beste resultaten te boeken of om continu als team beter te worden. Kortom er is meer gezamenlijk eigenaarschap nodig
 • Met het team zelf gaat het prima, zeggen ze. Alleen de samenwerking met andere de teams ontbreekt. Ieder team zit op zijn eigen eilandje en heeft een uitgesproken mening over de andere teams . Dit kan ook van toepassing zijn voor de communicatie met de leidinggevenden of het management. Er zitten blijkbaar nog muren tussen de teams en afgesloten plafonds naar een hogere laag.

Of je nu lid bent van een sportteam,
op het werk bent of met je familie bent,
als je elkaar niet kunt vertrouwen
ontstaan er problemen

Stephen M. R. Covey

Zonder wrijving geen glans

Teamcoaching: openheid, veiligheid, vertrouwen en fouten maken

Teamvertrouwen ontstaat wanneer iedereen zich veilig voelt. En open kan zijn. Zeggen wat je te zeggen hebt, ook als je verwacht dat anderen het niet direct met je eens zijn. Of te reageren op iemand anders, omdat je een andere kijk op het onderwerp hebt. Natuurlijk voelt dat altijd spannend. Omdat het snel persoonlijk kan worden. Iemand voelt zich snel persoonlijk aangevallen.
Misschien is dat al gebeurt in je team. Zonder dat de rest het door heeft. Vaak merk je dat mensen vooral hun mond houden. Of onverwachts nogal emotioneel reageren. Dat is heel jammer, want teams hebben het nodig om gezonde stevige discussies met elkaar te voeren zonder dat het persoonlijk wordt opgevat. Zonder wrijving geen glans. Mogelijk voelt het ook onveilig, omdat er bondjes in het team zijn gevormd. Bondjes die bepalend zijn over inhoud en besluitvorming. Mogelijk is er iemand zo bepalend, dat alles via hem of haar gaat. Bijvoorbeeld, omdat die zoveel kennis van zaken heeft  en single point of failure is. Beide symptomen zorgen voor een onveilige groep.

Kortom, wanneer in een team de veiligheid en het onderlinge vertrouwen ontbreekt, dan heeft het het team geen fundament om  goed te functioneren. In de voorgaande paragrafen staan een aantal mogelijke symptomen. Maar de werkelijk oorzaak ligt ergens anders. Een teamcoach is in staat om vrij snel de vinger op de zere plek te leggen. Zodra die waarheid boven tafel is gekomen, zal er veiligheid en onderling vertrouwen ontstaan.

Als je benoemt wat er onder tafel speelt,
kun je boven tafel zakendoen

Eddy Claesen

De olifanten in de kamer  brengen in plaats van onder het kleed te houden

Communiceren en samenwerken vraagt vaak meer dan vergaderen, elkaar op de hoogte houden via e-mails en whatsappen. Vaak ben je dan wel goed op de hoogte wat er speelt, meer ontbreekt er vaak tijd voor gezonde discussies. Stevige inhoudelijke discussies waarbij verschillende perspectieven vanuit de diverse teamrollen samen worden gebracht. Van waaruit een betere kijk of een betere aanpak ontstaat.

Daarnaast zie je dat het tijdens vergaderingen vooral over de inhoud gaat. Over zaken die concrete en tastbare zaken rond de inhoud. Terwijl het o zo belangrijk is om ook de onderstromen, het systemische krachtenveld mee te nemen. Want als je een tegenstroom over het hoofd ziet, dan kun je fluiten naar een goed resultaat. Bovendien moet je ook regelmatig kijken naar de onderlinge samenwerking, rolverdeling en besturing van je team. Dit zijn de olifanten die echt op tafel moeten komen, in plaats van onder het vloerkleed te houden. Want ze gaan zeker niet weg.

Dit is allemaal best lastig, want vaak hebben de teamleden meer kennis en ervaring van de inhoud, dan ervaring in omgaan met belemmerende krachten in de onderstroom en systemische teamdynamieken. Dit is een heel ander vakgebied. Een terrein waarin een teamcoach juist in gespecialiseerd is.

Cooperation is the thorough conviction
that nobody can get there
unless everybody gets there

Virginia Burden

Eén team, één focus

Een veel geuite wens van teams is dan de regel: “afspraak is afspraak”. Daarmee zeggen ze eigenlijk, op dit moment houden we ons niet aan gemaakte afspraken en genomen besluiten.

Besluiten zijn pas besluiten, wanneer iedereen er 100% achter staat. Van daaruit werk je gecommitteerd samen richting je doel(en). Ieder vanuit zijn/haar functie en rol. Daar zit vaak al de crux. In de rol van collega teamlid stem je (een beetje) in met een besluit. Maar zodra terug gaat naar je eigen team, dan geef je er geen gevolg aan. Of omdat iemand anders uit he team dat niet doet, doe jij het ook mar niet. Dit heeft grote impact wanneer dit besluiten zijnop strategisch en tactisch niveau. Als je als team je niet samen verantwoordelijk voelt de doelen die je wil bereiken, dan ontbreekt het nog aan eigenaarschap.

Daarom is het goed dat je als team gaat werken een een werkwijze om tot eensgezinde besluitvorming te komen en waar iedereen zich voor 100% aan committeert. Dit vereist een veilig team met veel onderling vertrouwen. Een team dat in staat is om de juiste thema’s op tafel te krijgen, inclusief die onder tafel spelen. Een heldere rolverdeling en een besluitvormingsproces waar iedereen zich in kan vinden.

Wanneer dit op orde is, dan ontstaat er een gezamenlijk eigenaarschap. Het team gaat elkaar feedback geven en elkaar aanspreken, omdat je samen zo snel en optimaal mogelijk de afgesproken einddoelen wil bereiken. Daarom wil je samen continu steeds beter worden. En elkaar blijven motiveren en stimuleren. In tijden dat het even tegen zit of  als iemand het even moeilijk heeft.

Slechte teams hebben het nodig
op dezelfde plek te werken.
Goede teams kunnen samenwerken

Simon Sinek

Teamcoaching tussen teams en tussen leidinggevende en teams:

horizontale teamcoaching

Teamcoaching tussen teams (horizontale teamcoaching)

De teams functioneren goed. Maar de onderlinge samenwerking verloopt moeizaam.  In dat geval is het tijd voor horizontale teamcoaching.

Redenen voor horizontale teamcoaching (tussen teams) zijn:

 • Ieder team zit op een ander eilandje. Daarom ontbreekt de onderlinge samenhang.
 • De leidinggevenden hebben weinig contact met de teams.
 • Er wordt aangegeven dat de andere teams moeten veranderen.
 • Er wordt veel heen en weer over de schutting gegooid.
 • Veel communicatie gaat via e-mail of andere standaard (ICT )systemen.
 • Teams vinden dat zelf wel resultaten boeken. Maar team-overstijgend schiet het niet op.
verticale teamcoaching

Teamcoaching tussen teams- & leidinggevende (verticale teamcoaching)

Verticale teamcoaching gaat over versterken van samenwerking tussen  leidinggevende en de teams.

Redenen voor verticale teamcoaching zijn:

 • Teams hebben een lage productiviteit. En boeken nauwelijks resultaten.
 • De manager stuurt nog te directief op inhoud. Of houdt zich vooral afzijdig
 • De teams zeggen dat ze een organisatievisie missen. Terwijl die er wel is.
 • Teams willen meer kaders en richting. Terwijl het management juist wil dat teams meer hun verantwoordelijkheid moeten pakken.
 • De teams vinden dat er geen leiderschap is.
 • In de organisatie hoor je regelmatig: ‘We moeten iets met onze cultuur.’

Great things in organisations
are never done by one person;
they’re done by a team of people

Steve Jobs

Praktische informatie:

1 of meer van onderstaande punten zijn mogelijk:

 • Net begonnen als (een nieuw) team.
 • Teamleden zitten op eigen ‘eilandjes’. Er zijn subgroepjes.
 • Visie & missie van het team sluit nog niet aan op de visie en missie van de organisatie.
 • Al enige tijd spelen er conflicten, ‘veenbranden’ of ontwijkend gedrag in het team.
 • Besluiten worden niet genomen. Of worden niet nagekomen.
 • Teamleden vinden dat onderlinge communicatie en elkaar aanspreken beter kan.
 • Er zitten “muurtjes” TUSSEN de teams.
 • Er zit een wig tussen het management en de teams.
 • Er mist leiderschap.
 • Het team heeft de afgelopen tijd tegenslag gehad of  heeft nog last van ‘oud zeer’.
 • Er is behoefte aan een periodieke team-APK.
 • Gegroeid in teamvolwassenheid.
 • Onderling vertrouwen is verbeterd.
 • Meer motivatie, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en commitment.
 • Teamvisie, -doelen, -taken, verantwoordelijkheden zijn helder.
 • Teamsfeer van continu leren. Als team steeds beter willen worden.
 • Betere communicatieve en samenwerkings-skills. Conflicten worden snel opgelost.
 • Kwaliteit van teambesluiten is verbeterd.
 • Talenten en diversiteit binnen het team worden benut.
 • Samenwerking tussen teams is verbeterd.
 • Verticale samenwerking tussen management(richting en kaders) & werkvloer (autonomie en zelforganisatie) is verbeterd.
 • Meer structuur en kwaliteit in de diverse overlegvormen.
 • Werkplezier, passie en teamspirit.

Wat opdrachtgevers zeggen?

Op zeer natuurlijke wijze ons geholpen de oorzaken  achter problemen te vinden

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken  achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

In de intervisie hebben we als team van agile coaches erg veel geleerd en in de praktijk kunnen brengen

Johan heeft voor het team van agile coaches een tiental intervisie sessies begeleid. De ervaringen waren zodanig positief dat we het aantal sessies hebben uitgebreid. Die sessies werden eens per 6 weken ingepland en Johan begeleidde ons op een heerlijke manier, met veel plezier, humor en deskundigheid. Dat deed hij via verschillende methoden en theorieën op een dusdanige manier dat we hier erg veel van hebben geleerd en in de praktijk hebben kunnen brengen.

Ons management geholpen op eigen kracht door de de forming- & stormingfase te komen

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie door inzet en begeleiding van Johan.

in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Durft mensen een kritische spiegel voor te houden

Ik heb Johan leren kennen als een fijn mens. Hij is authentiek, doortastend, onderzoekend, beschouwend en durft mensen een kritische spiegel voor te houden. Allemaal ingrediënten die hem tot een goede coach maken.

Werken met Johan geeft altijd inzichten, die de echte reden aangeven wat … zich meestal onder water afspeelt

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Johan de Kleine
Teamcoach

SONY DIGITAL CAMERA

Dit kan je van Johan verwachten:

Transparant en direct

 • Betrouwbaar en transparant
 • Authentieke betrokkenheid
 • Vanuit respect tonen van wat er nu echt speelt

Werken met onderstromen

 • Onderstromen in en om teams
 • Spanningen boven water halen en potentieel meer benutten
 • Persoonlijke, team en evolutionaire onderstromen

Ervaringsgerichte coaching

 • De concrete praktijk als input
 • Eerst ervaren, dan verklaren
 • Krachtige ervaringen die je lang bijblijven

Professioneel en praktisch

 • Resultaat- én mensgerichte coaching
 • > 10 jaar ervaring in teamcoaching
 • Combineren van o.a. Lencioni, Tuckman, teamdynamica, leiderschap en zelfsturing

Praktische informatie teamcoaching:

 1. Heb je interesse, neem dan contact op. Ons eerste gesprek is telefonisch.
 2. Hierin ligt je je vraag toe. Wat is de situatie? Wat is er aan de hand? Wat is je behoefte? Hoe gaat dit je helpen?
 3. Soms hebben we een gesprek bij jou op kantoor. Zodat we uitgebreider ingaan op de team(s) en de thematiek. Bovendien leren wij elkaar beter kennen. Ondertussen krijg ik ook een indruk van jouw organisatie. Mogelijk kan dat ook via een tafelopstelling
 4. Mogelijk kunnen de team(s) al met mij kennismaken. Zodat je weet of er een klik is.
 5. Samen komen we tot een globale aanpak van teamcoaching:
  • Vaak start je met een  kickoff-, team-profielscan of teamtraining.
  • Een richtlijn is dat een teamcoach ca. 2-4 uur per team per week bezig is. En met een doorlooptijd van 4 - 20 weken.
  • Teams geven zelf aan, wanneer ze klaar zijn met teamcoaching.
 6. Hierna krijgt je een offerte van mij.
 7. Wanneer je akkoord gaat met de offerte, gaan we van start.

Neem contact op:

Of:

Vul hieronder je contact gegevens in.