Pyramide van Lenioni: succesvolle teams
Pyramide van Lenicioni: falende teams
Gebaseerd op 5 dysfunctions of a team van Patrick Lencioni

De mens (over)leeft van nature in groepen.  Kijk maar eens naar het belang van je eigen gezin en familie. Eeuwen terug speelde het leven van  mensen het grootste deel af binnen een  stam of kleine dorpsgemeenschap. Tegenwoordig werken wij voor een groot deel  van de dag in een organisatie, afdeling of team. En hoewel we van nature gebouwd zijn om in een groep samen te werken en daaraan zinvol bij te dragen, werkt dit blijkbaar niet altijd even goed om op het werk samen een team te vormen en te blijven.

Wat voor teamcoaching zoek je?

 • Soms voelen de teamleden zich niet nog niet veilig. Het voelt onvoldoende vertrouwd om alles te kunnen zeggen wat je zou willen zeggen
 • Iedereen in het team is druk bezig met de inhoud, er wordt veel gecommuniceerd, regelmatig vergadert, maar toch lijkt het team maar niet vooruit te komen. Er speelt nog iets meer. Iets wat veel invloed heeft, maar waar nog niemand grip op heeft.
 • Kom je als team maar niet tot gezamenlijke besluiten. Of worden er besluiten genomen, maar niemand houdt zich er aan? geven de teamleden elkaar onvoldoende feedback?
 • Met het team gaat het lekker. Alleen loopt het niet zo lekker tussen de teams. Het ontbreekt aan constructieve samenwerking en communicatie. Iets vergelijkbaars kan ook gebeuren tussen de leidinggevende en zijn/haar team. De communicatie loopt stroef. Vaak wordt een leidinggevende te directief of keert zich af van het team.

Of je nu lid bent van een sportteam,
op het werk bent of met je familie bent,
als je elkaar niet kunt vertrouwen
ontstaan er problemen

Stephen M. R. Covey

Zonder wrijving geen glans

Teamcoaching: openheid, veiligheid, vertrouwen en fouten maken

Teamvertrouwen ontstaat wanneer iedereen zich veilig voelt. En open kan zijn. Dan pas is het oké om te fouten maken. Je voelt je vrij om eerlijk de fout te erkennen. Alleen dat is voor iedereen spannend. Want stel dat je iets zegt dat door de anderen niet op prijs wordt gesteld. Of wanneer je vermoed dat iemand anders zich persoonlijke aangevallen voelt. Misschien is dat al een keer gebeurt. Dat jij iets hebt gezegd, waarna je de hele groep over je kreeg. Of waar iemand heel bot op reageerde. Waarna het angstvallig stil bleef in de groep. Dan wordt je toch voorzichtiger om nogmaals je mening of je goedbedoelde bijdrage te leveren.

Het kan ook zijn dat er bondjes in het team zijn gevormd. Bondjes die eigenlijk de sfeer bepalen. Of je vindt als team de er een gebrek aan leiderschap is. Iemand die zorgt voor een veilige sfeer. Maar ja hoe reëel is dat, is het niet zo dat een team samen moet zorgen voor een veilige sfeer binnen het team?

Kortom, wanneer in een team de veiligheid en vertrouwdheid ontbreekt, dan is het onmogelijk om als team goed te functioneren. Wanneer je als team nu nog niet in staat bent om het zelf op te lossen, omdat het te persoonlijk en gevoelig ligt, dan is het goed om iemand van buitenaf, een ervaren teamcoach, te vragen het team hierbij te begeleiden. Zodat ze uiteindelijk als team zelf in staat zijn om veiligheid en vertrouwdheid te bieden.

Als je benoemt wat er onder tafel speelt,
kun je boven tafel zakendoen

Eddy Claesen

De olifanten in de kamer  brengen in plaats van onder het kleed te houden

Communiceren en samenwerken vraagt vaak meer dan enkel vergaderen, elkaar op de hoogte houden via e-mails, whatsapp of slack. Vaak ben je dan wel goed op de hoogte wat er speelt, meer ontbreekt er vaak tijd voor gezonde discussies. Discussies die niet alleen gaan of je voor of tegen bent, maar dat je elkaar ook echt probeert uit te leggen waarom je een andere kijk op het onderwerp hebt.

Daarnaast zie je vaak dat de gesprekken en de vergaderingen vooral over de inhoud gaan. Over zaken die concreet zijn en voor iedereen te begrijpen zijn. Maar soms is het ook nodig om het te hebben over de onderstromen, de besturing en of er wel voldoende helderheid is over de rollen en verantwoordelijkheden. Of zelfs over de effectiviteit van het eigen team, de groepsdynamiek binnen het team.

Soms liggen de oorzaken van de problemen en uitdagingen niet in de bovenstroom, maar worden veroorzaakt door onzichtbare krachten ‘onder water’.  Bijvoorbeeld door:

 1. de teamleden zelf:  hun positie, rolopvatting, karakter, systemische functie, drijfveren, historie…
 2. het team: eensgezind doel, (verborgen) reden dat het team bestaat, ophanging in de organisatie, groepsdynamiek, hogere lagen die een verschillende kijk op het team hebben, etc.
 3. de organisatie: the ‘why’, leidende principes, organisatiecultuur, leiderschapsstijl, relevante gebeurtenissen uit het verleden…
 4. de context  krachten vanuit markt, stakeholders,  samenleving, media, de tijdgeest…..

Cooperation is the thorough conviction
that nobody can get there
unless everybody gets there

Virginia Burden

Eén team, één focus

Een veel geuite wens van teams is dan de regel: “afspraak is afspraak”. Daarmee zeggen ze eigenlijk, op dit moment houden we ons niet aan gemaakte afspraken en genomen besluiten.

Besluiten zijn pas besluiten, wanneer iedereen er 100% achter staat. Van daaruit werk je gecommitteerd samen richting je doel(en). Ieder vanuit zijn/haar functie en rol. Daar zit vaak al de crux. In de rol van collega teamlid stem je vaak in met een besluit tijdens de vergadering. Maar zodra je de vergadering verlaat en terug gaat naar je eigen team, dan is er een kans dat je er geen gevolg aan geeft. Voor kleine onderwerpen is dat minder erg, dan bijvoorbeeld besluiten op strategisch en taktisch niveau. Als je als team het niet eens bent over een gezamenlijk doel, ben je gewoonweg geen team.

Daarom is het goed dat je als team gaat werken een een werkwijze om tot eensgezinde besluitvorming te komen en waar iedereen zich voor 100% aan committeert. Dit vereist een veilig team met veel onderling vertrouwen. Dat het team in staat is om de juiste thema’s op tafel te krijgen, ook die onder tafel spelen. Een helder rolverdeling een besluitvormingsproces die optimaal is.

Alleen dan en niet eerder, kun je gaan werken aan feedback geven en elkaar aanspreken. Maar hoe kun je elkaar aanspreken als je niet weet wat je gezamenlijke doel is waar ook echt iedereen achterstaat.

Slechte teams hebben het nodig
op dezelfde plek te werken.
Goede teams kunnen samenwerken

Simon Sinek

Teamcoaching tussen teams en tussen leidinggevende en teams:

horizontale teamcoaching

Teamcoaching tussen teams (horizontale teamcoaching)

De teams functioneren goed. Maar de onderlinge samenwerking verloopt moeizaam.  In dat geval is het tijd voor horizontale teamcoaching.

Redenen voor horizontale teamcoaching (tussen teams) zijn:

 • Ieder team zit op een ander eilandje. Daarom ontbreekt de onderlinge samenhang.
 • De leidinggevenden hebben weinig contact met de teams.
 • Er wordt aangegeven dat de andere teams moeten veranderen.
 • Er wordt veel heen en weer over de schutting gegooid.
 • Veel communicatie gaat via e-mail of andere standaard (ICT )systemen.
 • Teams vinden dat zelf wel resultaten boeken. Maar team-overstijgend schiet het niet op.
verticale teamcoaching

Teamcoaching tussen teams- & leidinggevende (verticale teamcoaching)

Verticale teamcoaching gaat over versterken van samenwerking tussen  leidinggevende en de teams.

Redenen voor verticale teamcoaching zijn:

 • Teams hebben een lage productiviteit. En boeken nauwelijks resultaten.
 • De manager stuurt nog te directief op inhoud. Of houdt zich vooral afzijdig
 • De teams zeggen dat ze een organisatievisie missen. Terwijl die er wel is.
 • Teams willen meer kaders en richting. Terwijl het management juist wil dat teams meer hun verantwoordelijkheid moeten pakken.
 • De teams vinden dat er geen leiderschap is.
 • In de organisatie hoor je regelmatig: ‘We moeten iets met onze cultuur.’

Great things in organisations
are never done by one person;
they’re done by a team of people

Steve Jobs

Praktische informatie:

1 of meer van onderstaande punten zijn mogelijk:

 • Net begonnen als (een nieuw) team.
 • Teamleden zitten op eigen ‘eilandjes’. Er zijn subgroepjes.
 • Visie & missie van het team sluit nog niet aan op de visie en missie van de organisatie.
 • Al enige tijd spelen er conflicten, ‘veenbranden’ of ontwijkend gedrag in het team.
 • Besluiten worden niet genomen. Of worden niet nagekomen.
 • Teamleden vinden dat onderlinge communicatie en elkaar aanspreken beter kan.
 • Er zitten “muurtjes” TUSSEN de teams.
 • Er zit een wig tussen het management en de teams.
 • Er mist leiderschap.
 • Het team heeft de afgelopen tijd tegenslag gehad of  heeft nog last van ‘oud zeer’.
 • Er is behoefte aan een periodieke team-APK.
 • Gegroeid in teamvolwassenheid.
 • Onderling vertrouwen is verbeterd.
 • Meer motivatie, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en commitment.
 • Teamvisie, -doelen, -taken, verantwoordelijkheden zijn helder.
 • Teamsfeer van continu leren. Als team steeds beter willen worden.
 • Betere communicatieve en samenwerkings-skills. Conflicten worden snel opgelost.
 • Kwaliteit van teambesluiten is verbeterd.
 • Talenten en diversiteit binnen het team worden benut.
 • Samenwerking tussen teams is verbeterd.
 • Verticale samenwerking tussen management(richting en kaders) & werkvloer (autonomie en zelforganisatie) is verbeterd.
 • Meer structuur en kwaliteit in de diverse overlegvormen.
 • Werkplezier, passie en teamspirit.

Wat opdrachtgevers zeggen?

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie door inzet en begeleiding van Johan.

Ons management geholpen op eigen kracht door de de forming- & stormingfase te komen

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.
In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hun de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.
Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.
In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Werken met Johan geeft altijd inzichten, die de echte reden aangeven wat … zich meestal onder water afspeelt

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams , intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Op zeer natuurlijke wijze ons geholpen de oorzaken  achter problemen te vinden

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken  achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

In de intervisie hebben we als team van agile coaches erg veel geleerd en in de praktijk kunnen brengen

Johan heeft voor het team van agile coaches een tiental intervisie sessies begeleid. De ervaringen waren zodanig positief dat we het aantal sessies hebben uitgebreid. Die sessies werden eens per 6 weken ingepland en Johan begeleidde ons op een heerlijke manier, met veel plezier, humor en deskundigheid. Dat deed hij via verschillende methoden en theorieën op een dusdanige manier dat we hier erg veel van hebben geleerd en in de praktijk hebben kunnen brengen.

Durft mensen een kritische spiegel voor te houden

Ik heb Johan leren kennen als een fijn mens. Hij is authentiek, doortastend, onderzoekend, beschouwend en durft mensen een kritische spiegel voor te houden. Allemaal ingrediënten die hem tot een goede coach maken.

Johan de Kleine
Teamcoach

SONY DIGITAL CAMERA

Dit kan je van Johan verwachten:

Transparant en direct

 • Betrouwbaar en transparant
 • Authentieke betrokkenheid
 • Vanuit respect tonen van wat er nu echt speelt

Werken met onderstromen

 • Onderstromen in en om teams
 • Spanningen boven water halen en potentieel meer benutten
 • Persoonlijke, team en evolutionaire onderstromen

Ervaringsgerichte coaching

 • De concrete praktijk als input
 • Eerst ervaren, dan verklaren
 • Krachtige ervaringen die je lang bijblijven

Professioneel en praktisch

 • Resultaat- én mensgerichte coaching
 • > 10 jaar ervaring in teamcoaching
 • Combineren van o.a. Lencioni, Tuckman, teamdynamica, leiderschap en zelfsturing

Praktische informatie teamcoaching:

 1. Heb je interesse, neem dan contact op. Ons eerste gesprek is telefonisch.
 2. Hierin ligt je je vraag toe. Wat is de situatie? Wat is er aan de hand? Wat is je behoefte? Hoe gaat dit je helpen?
 3. Soms hebben we een gesprek bij jou op kantoor. Zodat we uitgebreider ingaan op de team(s) en de thematiek. Bovendien leren wij elkaar beter kennen. Ondertussen krijg ik ook een indruk van jouw organisatie. Mogelijk kan dat ook via een tafelopstelling
 4. Mogelijk kunnen de team(s) al met mij kennismaken. Zodat je weet of er een klik is.
 5. Samen komen we tot een globale aanpak van teamcoaching:
  • Vaak start je met een  kickoff-, team-profielscan of teamtraining.
  • Een richtlijn is dat een teamcoach ca. 2-4 uur per team per week bezig is. En met een doorlooptijd van 4 - 20 weken.
  • Teams geven zelf aan, wanneer ze klaar zijn met teamcoaching.
 6. Hierna krijgt je een offerte van mij.
 7. Wanneer je akkoord gaat met de offerte, gaan we van start.
Contactformulier teamcoaching
Vul hieronder je contact gegevens in. Je mag ook bellen naar 0615071562