Scenarioplanning
faciliteren bij co-actieve toekomst transformatie

Scenarioplanning

Hoe geef je inhoud en richting aan de meest gewenste toekomst? Hoe anticipeer je op toekomstscenario’s die je liever niet wilt, maar zelf niet meer in de hand hebt? Kies voor co-actieve scenarioplanning, waarbij alle betrokkenen, zowel voor- als tegenstanders samen aan de toekomst werken en samen een transformatie doorlopen.

Met het programma co-actieve scenarioplanning ontwikkel je samen aan potentiële toekomstscenario’s. Een actieplan die toewerkt naar gewenste toekomstscenario’s voor alle partijen. Tegelijk heb je ook een risicobeheersingsplan voor ongewenste toekomst scenario’s. Daarna besluit je samen om in een co-actieve transformatie te stappen, omdat je beseft dat je dit samen moet doen. Bovendien is dit de best mogelijk keuze voor de toekomst

Laat je door ons begeleiden in  “co-actieve scenarioplanning en transformatie”.

Deze aanpak is uitermate geschikt voor vraagstukken waarbij:

 • de huidige situatie niet langer acceptabel is, onstabieler wordt en uiteindelijk onhoudbaar
 • de verschillende partijen het niet zelf kunnen oplossen
 • de verscheidenheid aan plannen tot nu toe nog niet tot een gedegen oplossing hebben geleid.
 • de signalen uit de samenleving steeds sterker en duidelijker worden, dat de huidige manier van samenleven steeds onhoudbaarder wordt
 • nog niet alle te verhapstukken vraagstukken omtrent het thema concreet op tafel liggen. Het is een wicked problem
 • in het verleden gebeurtenissen zijn geweest die geleid hebben tot verstarring en verharding tussen verschillende partijen, omdat het toen ging over macht versus onmacht.

Wanneer bovenstaande punten voor het merendeel van toepassing zijn, komen de partijen in dit werkveld altijd in een impasse, waar het lastig is om vervolgstappen te zetten. Omdat er geen stappen meer gezet worden, ga je naar een toekomst toe die je overkomt in plaats van die je graag voor ogen hebt. Co-actieve scenarioplanning is een aanpak voor juist dit soort vraagstukken. Dus waarbij  de relevante partijen in een context zitten zoals hierboven geschetst.

 

Doorlooptijd co-actieve scenarioplanning en transformatie

Co-actieve Scenario scenarioplanning en transformatie heeft een doorlooptijd van minimaal een half jaar tot meer dan een jaar, waarbij de eerste 3 maanden vooral gewerkt wordt aan het samen ontwikkelen van toekomstscenario’s. Daarna start een co-actief transformatietraject.

Co-actieve scenarioplanningAchtergrond co-actieve scenarioplanning

In dit programma werken alle stakeholders vanuit hun eigen perspectief werken aan het gezamenlijk vraagstuk. Het is juist niet nodig om het eens te zijn met elkaar. Door het verschil in belangen streef je uiteindelijk toch wel dezelfde toekomst na

In deze methode wordt als groep gewerkt aan.

 • gezamenlijk begrip van het vraagstuk;
 • het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen bereidheid om voor dit thema samen op te trekken;
 • een scenarioplan die gaat voor bundeling van gezamenlijk inzet voor het beste toekomstscenario;
 • een collectieve scenarioplan voor een maximale risicobeheersing van onwenselijke toekomstscenario’s;
 • het verbeteren van onderlinge relaties.

 

A change of meaning is a change of being

David Bohm

Opzet

De opzet van deze aanpak bestaat globaal uit 5 fasen:

 1. Samenstellen team(s)
  Stel een groep samen vanuit alle relevante betrokkenen. Over het algemeen vraagt deze fase veel tijd, vooral wanneer er stakeholders zijn met veel invloed en tegengestelde belangen. Het team gaat uiteindelijk met elkaar samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en zonder noodzaak van wegnemen van polarisatie. Er kan daarbij een opdeling worden gemaakt tussen een kernteam van max 10 personen en een uitgebreid team van max 35 personen.
 2. De meervoudige werkelijkheid
  Het doel is om een gemeenschappelijk begrip te krijgen van wat er gebeurt. Dit vraagt een open blik en ook een diepgaand besef van historie en krachten in de onderstroom. Naast natuurlijk een goed kijk op wat er nu feitelijk gaande is. Na deze fase is er een gemeenschappelijk en verdiepend begrip omtrent het thema.
 3. Ontwikkelen van scenario’s
  Op basis van de inzicht en besef in de vorige fase ga je als groep samen toekomstscenario’s creëren. De kernvraag hierbij is: op basis van alles wat wij nu weten, wat zou er in de toekomst kunnen gebeuren (dus niet: wat zouden we willen dat er gebeurt) Deze scenario’s leiden tot diepgaande inzichten wat er zou kunnen gebeuren in de toekomst. De kracht hiervan is, dat de stakeholder ook ten diepste gaan beseffen wat de toekomst en vooral hun eigen toekomst is in de verschillende scenario’s. Dit is vaak confronterend en tegelijk ook inspirerend.
 4. Vormgeven van co-actieve scenarioplanning
  Dit gaat over: wat hebben wij als groep nu te doen, gezien deze scenario’s. Je bent nu op een punt om de vruchten te plukken van de scenario’s Wat hebben we als groep en als deelnemer te doen om voorbereid te zijn op alle geschetste scenario’s. Dit is nodig omdat de ontwikkelde scenario’s mogelijk zijn zowel hoopgevende als de meest rampzalige, omdat ze ontstaan vanuit de emergente toekomst. Naast de adaptieve planning (voorbereiden op ongewenste scenario’s) kun je ook een transformatief plan maken voor het meest hoopgevende scenario. Dit bepaalt de groep zelf.
 5. In co-actie komen, kiezen voor transformatie
  In de laatste fase werk je als groep samen of apart over het hele werkveld. Deze fase duurt vaak meerdere maanden of zelf veel langer. Afhankelijk van wat er moet gebeuren. Hier zitten ook innovaties en experimenteren om te kijken wat werkt en wat verder uitgebouwd kan worden, maar het kan ook zijn dat bepaalde activiteiten niet het gewenste resultaat gaat bereiken en moet dan aangepast worden. Uiteindelijk ontstaan in deze fase andere samenwerkingsrelaties waardoor je met z’n allen in staat bent om los te komen van de huidige problemen. Je komt vooruit door creatief te zijn vanuit een andere intentie.

Methoden en werkvormen

Dit programma bestaat uit heisessies, strategiedagen, seminars en leerreizen.  Daarin wordt gebruik gemaakt van:

Faciliteren van co-actieve scenarioplanning en transformatie

Contactformulier: